วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้ที่
ค.1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
ค.1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชีวัด
บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งหนังถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
สาระการเรียนรู้
         การนับจำนวนสิ่งของด้วยวิธีการคูณนี้ สามารถนับได้เร็วกว่าการนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน หรือการบวกเพิ่มครั้งละเท่าๆ กัน หลักสำคัญที่จะทำให้เราหาผลคูณได้เร็วก็คือ การจำสูตรคูณได้ เพราะสูตรคูณ คือการแสดงผลคูณของจำนวน 2 จำนวน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
จุดประสงค์
1.หาผลคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักได้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ
ทบทวนนักเรียนโดยการท่องแม่สูตรคูณแม่ 2-5 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องแม่สูตรคูณ เช่น 2-1 เป็น 2       2-2 เป็น 4       คือ  2 x 1 เท่ากับ 2 และ 2x2 เท่ากับ 4
ขั้นสอน
1. ทบทวนการบวกกับการคูณ โดยตั้งโจทย์ 3+3+ 3+3+3 =
2. ให้นักเรียนหาคำตอบจากการบวก จากนั้นให้นักเรียนลองอีกวิธีหนึ่ง คือ จากโจทย์ให้ทำให้อยู่ในรูปของการคูณจะได้ 5 x 3 = แล้วหาคำตอบ
3. ถามนักเรียนว่าวิธีไหนง่ายกว่ากัน
4. ตั้งโจทย์การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก ให้นักเรียนฝึกทำ
ขั้นสรุป
ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการคูณ และการหาคำตอบจากการใช้แม่สูตรคูณช่วยในการหาคำตอบ และเปรียบเทียบการหาผลคูณจากการใช้การบวกและการคูณและให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกความชำนาญ
สื่อการเรียนการสอน
1. แม่สูตรคูณ
2. แบบฝึกหัด
3. โจทย์การบวกและการคูณ
เครื่องมือที่ใช้วัด
1. การถาม-ตอบ
2. แบบฝึกหัด
การวัดผลประเมินผล
1. จากการตอบคำถาม
2. จากการทำแบบฝึกหัด
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
นักเรียน 90 % สามารถทำแบบฝึกหัดและมีความเข้าใจความหมายของการคูณและบอกความสัมพันธ์การบวกและการคูณได้
อุปสรรค/ปัญหา
มี เด็กชายวทิกร ที่ยังไม่เข้าใจความหมายต้องมีครูคอยให้คำแนะนำตลอด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ได้ให้คำแนะนำแล้วมีแบบฝึกหัดอย่างง่ายไว้ให้ฝึกทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น